Arrow
Arrow
2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης
Slider

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

 Ενημερωτικό Σημείωμα για Εργοδότες (2022-2023)

Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα απευθύνεται σε εργοδότες του ιδιωτικού τομέα.

Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη μαθητείας απευθύνεται σε κατόχους απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου ΕΠΑ.Λ., και περιλαμβάνει:

Α. «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο »: Δύναται να πραγματοποιείται από 1η Οκτωβρίου έως την 31η Αυγούστου εκάστου έτους με μέγιστη διάρκεια 172 ημερολογιακών ημερών (για να θεωρηθεί το πρόγραμμα ολοκληρωμένο), συμπεριλαμβανομένων των 12 ημερών κανονικής άδειας. Το πρόγραμμα τριάντα δύο (32) ωρών εβδομαδιαίως είναι επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες, οκτώ (8) ώρες την ημέρα, εξαιρουμένων των εβδομάδων που περιλαμβάνουν επίσημες αργίες και του χρονικού διαστήματος που ο εργοδότης παραμένει κλειστός. Επισημαίνεται ότι η χορήγηση των κανονικών αδειών (12 εργάσιμες ημέρες) είναι υποχρεωτική μέχρι τη λήξη της σύμβασης μαθητείας ή των αναλογικών αδειών μέχρι τη διακοπή της σύμβασης. Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας».

Β. «Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας» :Δύναται να πραγματοποιείται από 1η Οκτωβρίου, διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ) ή/και σε Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.

Το πρόγραμμα θεωρείται ολοκληρωμένο με τη συμπλήρωση των ωρών του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας και των ημερών μάθησης στον εργασιακό χώρο όπως αυτά καθορίζονται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος Μαθητείας μπορούν να συμμετέχουν ως εργοδότες φορείς του δημόσιου τομέα καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Εξαιρούνται οι φορείς:

 1. 1. Προσωρινής απασχόλησης
 2. 2. Τα νυχτερινά κέντρα
 3. 3. Παροχής καθαριότητας και φύλαξης
 4. 4. Τα πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών
 5. 5. Κάθε επιχείρηση στην οποία δεν είναι εφικτός ο έλεγχος της εκπαίδευσης από το Υ.ΠΑΙ.Θ.

6 + 1 ΚΑΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

 1. 1. Η μαθητεία αποφέρει οφέλη τόσο στους μαθητευόμενους όσο και στις επιχειρήσεις. Οι μαθητευόμενοι αποκτούν σημαντική εργασιακή εμπειρία, ενώ παράλληλα οι επιχειρήσεις έχουν την ευκαιρία να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυναμικό που αποτελεί το μέλλον του τόπου και να παρέχουν τις γνώσεις και δεξιότητες που έχει ανάγκη η αγορά εργασίας ανά επαγγελματική δραστηριότητα.
 1. 2. Το κόστος της επένδυσης σε νέους μαθητευόμενους είναι χαμηλό, καθώς οι επιχειρήσεις επιβαρύνονται μόνο με τις ασφαλιστικές εισφορές του μαθητευόμενου.
 2. 3. Τα προγράμματα μαθητείας περιλαμβάνουν εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας και ως εκ τούτου προωθούν την υγεία και ασφάλεια στον εργασιακό χώρο.
 3. 4. Η μαθητεία βοηθάει τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν μια δεξαμενή μελλοντικών εργαζόμενων υψηλής εξειδίκευσης.
 4. 5. Οι μαθητευόμενοι φέρνουν καινοτόμες ιδέες και προοπτικές στον χώρο εργασίας και δημιουργούν μια καινούργια εργασιακή κουλτούρα.
 5. 6. Η μαθητεία ενισχύει την ποικιλομορφία μεταξύ του προσωπικού και βελτιώνει την εικόνα της εταιρείας/επιχείρησης, συντελώντας σε ένα πιο ανοικτό και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον.
 6. 7. Πολλές ΜΜΕ θεωρούν διοικητικό φόρτο την πρόσληψη μαθητευόμενων. Ωστόσο, οι κανόνες συμβάλλουν στην ανάδειξη της αξιοπιστίας και της συστηματικής υλοποίησης της μάθησης στον χώρο εργασίας και το διοικητικό βάρος αντισταθμίζεται από τα οφέλη που αποκομίζει μια επιχείρηση συμμετέχοντας στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας».

6+1 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΩΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας έχει να επιδείξει στη σύντομη υλοποίησή του από το 2017 τα ακόλουθα:

 1. 1. Το νέο σχήμα μαθητείας αξιολογήθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής στην πρώτη του εφαρμογή. Η έκθεση, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ιστοσελίδας του ΙΕΠ, βασίστηκε σε έρευνα που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Επιστημονική Μονάδα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης κατά την περίοδο Νοεμβρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018. Η έμφαση δόθηκε στη διερεύνηση των διαστάσεων που σχετίζονται με τις κύριες αρμοδιότητες του ΙΕΠ: τα Προγράμματα Σπουδών και τις επιμορφωτικές ανάγκες μαθητευόμενων και εκπαιδευτικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την πρώτη εφαρμογή οι επιχειρήσεις/ οργανισμοί αντιμετωπίζουν τον θεσμό της μαθητείας με σοβαρότητα, διότι έχουν οριστεί σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι εκπαίδευσης οι οποίοι είναι ως επί το πλείστον υψηλόβαθμα στελέχη.
 2. 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέδωσε εύσημα για το πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ» στην ετήσια έκθεση για τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία του 2019. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλαμβάνει το «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» ως το παράδειγμα καλής πρακτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) για τη «Διάδοση των προγραμμάτων μαθητείας σε όλη τη χώρα σαν πορεία προς την αριστεία» τόσο σε εθνικό επίπεδο (factsheet_el) όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο (factsheet_eu).
 3. 3. Μετέχει ως σχήμα μαθητείας στην πρωτοβουλία Benchlearning από το 2019 για μεταφορά τεχνογνωσίας από άλλα κράτη μέλη αλλά και συμβολή στην υιοθέτηση της Σύστασης του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2018 σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για ποιοτικά και αποτελεσματικά προγράμματα μαθητείας. Επισημαίνεται ότι σε αυτό το πλαίσιο το σχήμα μαθητείας αξιολογήθηκε από εκπροσώπους συναρμόδιων φορέων και κοινωνικών εταίρων.
 4. 4. Σε πρόσφατη έρευνά του ο ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών), στηρίζοντας τον θεσμό της μαθητείας, στις αρχές του Σεπτεμβρίου 2020, προχώρησε στην ενημέρωση των μελών του για τη λειτουργία του Μεταλυκειακού Έτους, στη νέα του μορφή, θέτοντάς τους παράλληλα και ορισμένες ερωτήσεις (με τη μορφή ερωτηματολογίου), προκειμένου να διερευνήσει τις απόψεις τους για τον σχεδιασμό του προγράμματος και τις προθέσεις τους για τη συμμετοχή τους στην προσφορά θέσεων. Καταρχήν, η ανταπόκριση των επιχειρήσεων στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ήταν μειωμένη. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις που απάντησαν στην έρευνα του ΣΕΒ είναι θετικές στο να προσφέρουν θέσεις μαθητείας, δηλώνοντας, μάλιστα, ότι οι ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους

μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους και ότι το διάστημα των 11 μηνών είναι επαρκές για τους μαθητευόμενους.

 1. 5. Το σχήμα δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως καλή πρακτική των έργων ΕΚΤ στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19. Η Πράξη προβάλλεται στην επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής : https://ec.europa.eu/european-social-fund-plus
 2. 6. Το σχήμα έχει προταθεί για δημοσίευση στη βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινωνική Καινοτομία στο ΕΚΤ+ στη νέα της ιστοσελίδα.
 3. 7. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για θέσεις μαθητείας.

Α. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να συμμετέχω στο «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ως εργοδότης;

Για να συμμετέχετε στο Πρόγραμμα ως εργοδότες θα πρέπει:

 να υπάρχει στον χώρο εργασίας ένα έμπειρο στέλεχος ίδιας ή συναφούς ειδικότητας με τον μαθητευόμενο που θα οριστεί ως «εκπαιδευτής στον χώρο εργασίας» και θα αναλάβει την αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στον χώρο εργασίας, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού της εκπαιδευτικής μονάδας μέσω της οποίας ο μαθητευόμενος συμμετέχει στο πρόγραμμα.

 να διαθέτετε τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στον χώρο σας στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

 να φροντίζετε για την τήρηση των όρων υγείας και ασφάλειας στην εργασία που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την προστασία των εργαζομένων και να παρέχετε τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.

 να φροντίζετε για την τήρηση του Προγράμματος Σπουδών/Οδηγού κατάρτισης της ειδικότητας των μαθητευόμενων.

Β. Θέλω να συμμετέχω στο «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας». Τι πρέπει να κάνω;

ΒΗΜΑ 1

Ενημέρωση για τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στον νομό.

Επικοινωνήστε με τον Συντονιστή Μαθητείας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της περιφέρειάς σας, προκειμένου να ενημερωθείτε για το σύνολο των ειδικοτήτων που θα υλοποιηθούν σε επίπεδο νομού.

ΒΗΜΑ 2

Καταχώριση θέσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας.

Μπαίνετε στην αρχική σελίδα του https://e-mathiteia.minedu.gov.gr και επιλέγετε «Είσοδος Επιχειρήσεων». Ακολουθείτε τις οδηγίες για να διαθέσετε θέσεις μαθητείας.

ΒΗΜΑ 3

Τοποθέτηση Μαθητευόμενων

Αφού ενημερωθείτε από το ΕΠΑ.Λ. για την έναρξη του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», δέχεστε στον χώρο εργασίας τον μαθητευόμενο με τον οποίο υπογράφετε «Σύμβαση Μαθητείας», η οποία θεωρείται από τους Διευθυντές των αντίστοιχων ΕΠΑ.Λ. ΒΗΜΑ 4

Καταχώριση Εργάνη

Καταχωρείτε την έναρξη της Μαθητείας στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το έντυπο «Ε3.4 Αναγγελία Έναρξης/ Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Γ. Ποια είναι η οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρησή μου;

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη ήτοι 30,26€, ή όπως αυτό διαμορφώνεται από το αρμόδιο υπουργείο. Το ποσό της επιδότησης από το Υ.ΠΑΙ.Θ. καλύπτει το σύνολο της αποζημίωσης του μαθητευόμενου και προέρχεται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού-Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το ελληνικό δημόσιο και καταβάλλεται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Τομέα Παιδείας / Ειδικός Λογαριασμός του Υ.ΠΑΙ.Θ. στους μαθητευόμενους. Ο εργοδότης καταβάλλει μηνιαίως τις νόμιμες ασφαλιστικές εισφορές όπως αυτές ορίζονται από το αρμόδιο υπουργείο για το σύνολο των ημερών παρουσίας στον εργασιακό χώρο. Για τις ημέρες που ο μαθητευόμενος βρίσκεται σε κανονική άδεια (12 ημέρες), ο εργοδότης επιβαρύνεται και με το σύνολο της ημερήσιας αποζημίωσης του μαθητευόμενου.

Δ. Ποια είναι η ασφάλιση των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας»;

Οι μαθητευόμενοι του προγράμματος υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και των Φορέων – Οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συν εισπράττει εισφορές, ως μισθωτοί, για όλο το διάστημα μαθητείας στο «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας. Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη.

eisfores

Οι μαθητευόμενοι, κατά το διάστημα του «Προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Τα θέματα ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» ρυθμίζονται με Εγκύκλιο του e-ΕΦΚΑ.

Ε. Ποιος είναι ο ανώτατος αριθμός των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας» ανά εργοδότη;

Ο ανώτατος αριθμός μαθητευόμενων ανά εργοδότη εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων, όπως αυτός παρουσιάζεται στην ετήσια κατάσταση προσωπικού προς την Επιθεώρηση Εργασίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΚΥΑ με θέμα «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», ο αριθμός των μαθητευόμενων που δύναται να δέχεται κάθε Επιχείρηση- Φορέας ορίζεται στον ακόλουθο Πίνακα :

arithmos

ΣΤ. Για ποιες ειδικότητες των ΕΠΑ.Λ. λειτουργεί το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» την περίοδο 2022-2023;

Οι ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-23 παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα. Η διαθεσιμότητα των ειδικοτήτων εξαρτάται από το αν αυτές οι ειδικότητες λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ. κάθε περιοχής. Για να βεβαιωθείτε ότι η ειδικότητα για την οποία ενδιαφέρεστε είναι διαθέσιμη, μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με τους Συντονιστές Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία της Περιφέρειάς σας :

eidikotites

 Ζ. Πού μπορώ να απευθυνθώ για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας»;

til

Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, φωτογραφικού ή άλλου υλικού χωρίς την έγκριση της σχολικής μονάδας.
Copyright 2017, 2o Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης, email: mail@2epal-kater.pie.sch.gr

MENU