Arrow
Arrow
2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης
Slider

Πρόσκληση ταξιδιωτικά γραφεία - Μετακίνηση Βαρκελώνη

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης προς ταξιδιωτικά γραφεία για κατάθεση οικονομικής προσφοράς με σκοπό την μετακίνηση μαθητών και εκπαιδευτικών στην Βαρκελώνη

Το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α.,ΦΕΚ 681 τ.Β'/06-03-2017, άρθρο 13, για την πραγματοποίηση μετακίνησης στην Βαρκελώνη-Ισπανία, στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 12:30 μ.μ Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 30/04/2022 έως 11/05/2022, με τη συμμετοχή επτά (7) μαθητών και δύο (2) εκπαιδευτικών. Η προσφορά να περιλαμβάνει:

1.Αεροπορικά εισιτήρια:

–Εννέα (9) εισιτήρια από Θεσσαλονίκη για Βαρκελώνη στις 30/04/2022 και εννέα (9) εισιτήρια επιστροφής από Βαρκελώνη στη Θεσσαλονίκη στις 11/05/2022.

Όλα τα εισιτήρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν και αποσκευές (βάρος έως 20 κιλά).

  1. 2.Μια δεύτερη προσφορά με τα ίδια ακριβώς εισιτήρια αλλά με δικαίωμα αλλαγής εισιτηρίων (όνομα)

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης, σε κλειστό φάκελο έως την Τρίτη 8 Μαρτίου 2022 ώρα 12:00 π.μ  Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο μαζί με την προσφορά του, στον ίδιο φάκελο, καλείται να  καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η τελική συνολική τιμή της προσφοράς και ο επιμερισμός της ανά άτομο.

Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

1.Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών

2.Έλεγχος

3.Αξιολόγηση προσφοράς

4.Επιλογή αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να φέρει μονογραφή από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή και θέτουν εν αμφιβόλω την εγκυρότητά της. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο.β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο. Προσφορές που δεν έχουν παραληφθεί εντός της ορισμένης προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.

Επιλογή αναδόχου:Για την αξιολόγηση των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή-μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται, στο οποίο αναφέρονται, επίσης, με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το πρακτικό αυτό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από τον Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (02) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής: i. Το εγκεκριμένο από τον Σύλλογο Διδασκόντων Εκπαιδευτικών αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ii. Η προσφερόμενη ασφάλεια iii. Το συνολικό κόστος της εκδρομής iv. Το κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής διά του αριθμού των ατόμων) v. Οι Γενικοί Όροι συμμετοχής στην εκδρομή.Οι τιμές κατά άτομο των αεροπορικών εισιτηρίων θα πρέπει να ισχύουν για αγορά μέχρι την Πέμπτη 10/03/2022, δηλαδή να υπάρχει δέσμευση τιμής μέχρι τις 10/03/2022. Τονίζεται ότι κατά την αξιολόγηση της προσφοράς θα ληφθούν υπόψιν τόσο οικονομικά όσο και ποιοτικά κριτήρια. Εφόσον ποιοτικά η προσφορά δεν ικανοποιεί την επιτροπή αξιολόγησης, αυτή έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την όλη διαδικασία.

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής

Καρακούσης Αθανάσιος

Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, φωτογραφικού ή άλλου υλικού χωρίς την έγκριση της σχολικής μονάδας.
Copyright 2017, 2o Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης, email: mail@2epal-kater.pie.sch.gr

MENU