Arrow
Arrow
2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης
Slider

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών - ανανεώσεων εγγραφών - μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2021

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφέςΣε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές(https://e-eggrafes.minedu.gov.gr) θα είναι σε λειτουργία από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021και ώρα 12.00 έως και τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59, προκειμένου ναυποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής καιμετεγγραφής για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ήτους/τις ίδιους/ες, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005), όπως ισχύει. Βάσει της υποπαρ. 1 της παρ. Β του άρθρου 9 της εν λόγω ΥΑ:«[…]Κατ΄ εξαίρεση πραγματοποιούνται εγγραφές τον Σεπτέμβριο πριν την έναρξη των μαθημάτων,σε χρονικό διάστημα που καθορίζεται με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., σε λειτουργούντα τμήματα: α) γιατους/τις μαθητές/τριες που παραπέμφθηκαν στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, όπουαυτή προβλέπεται β) για τους/τις απόφοιτους Γενικού Λυκείου ή Επαγγελματικού Λυκείου οιοποίοι/ες επιθυμούν την εγγραφή τους σε Επαγγελματικό Λύκειο για την απόκτηση πτυχίουειδικότητας και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του προηγούμενουσχολικού έτους και γ) για τους/τις μαθητές/τριες που αδυνατούσαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας προσκομίζοντας επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής στοανωτέρας βίας προσκομίζοντας επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν την αδυναμία εγγραφής στοπροβλεπόμενο διάστημα (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούς λόγους)».

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν τις εν λόγω αιτήσεις και μέσω τηςδιαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggrapheananeose-eggraphes-se-geniko-kai-epaggelmatiko-lukeio Για τα Γενικά Λύκεια, οι παραπάνω αιτήσεις θα κατανεμηθούν είτε αυτόματα λόγωανανέωσης εγγραφής είτε από την αρμόδια Διεύθυνση Δ.Ε. (https://eeggrafes.minedu.gov.gr/#/school), από την Τρίτη 7 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00 έως και τηνΤετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 23.59. Επιπρόσθετα, οι Δ.Δ.Ε. που έχουν διαπιστώσει λάθηστις κατανομές που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη φάση θα έχουν τη δυνατότητα ναστείλουν τις διορθώσεις τους από την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12.00 έως και την Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18.00 στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Εν συνεχεία, θαγίνουν οι διορθώσεις από τους διαχειριστές της εφαρμογής στο Υ.ΠΑΙ.Θ., οι οποίες θα είναι ορατέςστο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) myschool μετά την επόμενη μετάπτωση όλων τωναπαιτούμενων δεδομένων της εφαρμογής την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021.Από την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00, οι μαθητές/τριες και Διευθυντές/ντριεςΓΕ.Λ. θα μπορούν να ενημερωθούν για το αποτέλεσμα της κατανομής μέσω της εφαρμογής. Για τα Επαγγελματικά Λύκεια οι παραπάνω αιτήσεις θα κατανεμηθούν την Τρίτη 7Σεπτεμβρίου 2021 και το αποτέλεσμα κατανομής μέσω της εφαρμογής θα είναι ορατό από τηνΤετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00.Οι γονείς – κηδεμόνες μαθητών/τριών ή οι ενήλικοι/ες μαθητές/τριες μπορούν να υποβάλουν νέααίτηση ή τροποποίηση αίτησης μόνο σε τμήματα που έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενοελάχιστο αριθμό μαθητών για την λειτουργία τους και σε ολιγομελή τμήματα τα οποία έχουνεγκριθεί με απόφαση Π.Δ.Ε. ή με την υπ΄ αριθμ. 106084/Y2/01-09-2021 ΥΑ (ΑΔΑ: 6ΣΕΘ46ΜΤΛΗ-2Τ8). Σε ολιγομελή τμήματα τα οποία δεν έχουν εγκριθεί, καθώς και σε τμήματα που έχουνσυμπληρώσει τον μέγιστο αριθμό μαθητών/τριών που μπορεί να φιλοξενήσουν, βάσει τηςδυναμικής που είχε δηλωθεί, δεν δύναται να υποβληθεί Ηλεκτρονική Αίτηση.

Σχετικά με τις διαγραφές αιτήσεων (π.χ. για αλλαγή τομέα ή ειδικότητας κ.α.) παρακαλούμε ναληφθεί υπόψη ο ελάχιστος και ο μέγιστος αριθμός μαθητών/τριών ανά τμήμα.Οι μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες δεν ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους εμπρόθεσμα για λόγουςανωτέρας βίας, έχουν τη δυνατότητα να προσέρχονται στη σχολική μονάδα στην οποία έχουνκατανεμηθεί με βάση την ηλεκτρονική τους αίτηση, προκειμένου ο/η Διευθυντής/ντρια ναοριστικοποιήσει την αίτησή του/της, αφού ελέγξει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 οι Διευθυντές/ντριες ΕΠΑ.Λ.Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021 και την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021 οι Διευθυντές/ντριες ΕΠΑ.Λ.μπορούν να οριστικοποιήσουν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα τωνκατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικών αιτήσεων.Επισημαίνεται ότι τόσο οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. όσο και οι αρμόδιες Δ.Δ.Ε. θα πρέπει να διευκολύνουν και να ενημερώνουν τους γονείς-κηδεμόνες ή τους/τιςμαθητές/τριες, αν είναι ενήλικοι/ες, προκειμένου να γνωρίζουν όλοι/ες το σχολείο φοίτησής τους.

Από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 09.00 έως και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021και ώρα 23.59 η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία προκειμένου ναυποβληθούν εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ. ήΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ες, εφόσονείναι ενήλικοι/ες, βάσει της ανωτέρω ΥΑ. Σύμφωνα με τις υποπαρ. 2 και 3 της παρ. Β του άρθρου 9της εν λόγω ΥΑ, όπως ισχύει: «2. Εκπρόθεσμη εγγραφή πραγματοποιείται ύστερα από έγκρισητου/της Διευθυντή/ντριας της οικείας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως επτά (07) ημέρες μετάτην έναρξη των μαθημάτων, με την προσκόμιση επίσημων εγγράφων που αποδεικνύουν τηναδυναμία εγγραφής εντός των προθεσμιών (π.χ. για λόγους υγείας, σοβαρούς οικογενειακούςλόγους). Οι απουσίες των μαθητών/τριών για το χρονικό διάστημα από την έναρξη των μαθημάτωνμέχρι την εκπρόθεσμη εγγραφή λογίζονται στο ακέραιο.

3) Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμωνεγγραφών οι μαθητές/τριες εντάσσονται σε τμήματα που ήδη λειτουργούν. Αν αυτό δεν είναιεφικτό στη σχολική μονάδα στην οποία εντάσσεται ο/η μαθητής/τρια, σύμφωνα με ταπροβλεπόμενα στο παρόν άρθρο, ο/η μαθητής/τρια εγγράφεται σε τμήμα που ήδη λειτουργεί σεόμορο σχολείο, με απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».Οι κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή οι μαθητές/τριες ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. που θα υποβάλουνεκπρόθεσμη ηλεκτρονική αίτηση (13-20 Σεπτεμβρίου 2021), θα πρέπει να την τυπώσουν και νατην καταθέσουν μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά στον/στη Δ/ντή/ντρια του σχολείου,προκειμένου να διαβιβαστούν υπηρεσιακά στον/στη Δ/ντή/ντρια Δ.Δ.Ε. προς έγκριση.Η ενημέρωση για την έγκριση ή μη της εκπρόθεσμης εγγραφής πραγματοποιείται μέσω τηςσχολικής μονάδας ή της οικείας Δ.Δ.Ε. και όχι μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές.Οι εκπρόθεσμες εγγραφές δεν θα καταχωριστούν στο Π.Σ. myschool αυτόματα, αλλά η διαδικασίααυτή θα γίνει από τους/τις Διευθυντές/ντριες των σχολείων μετά την απόφαση έγκρισης απότους/τις οικείους/ες Δ/ντές /ντριες Δ.Δ.Ε. και σε κάθε περίπτωση, μετά το πέρας της προθεσμίαςυποβολής εκπρόθεσμων αιτήσεων. Διευκρινίζονται τα εξής:Διευκρινίζονται τα εξής:

1. Οι Διευθυντές/ντριες των σχολείων, οι Συντονιστές/στριες Εκπαίδευσης Προσφύγων και οιασκούντες/ούσες την επιμέλεια ή κατά τον νόμο υπεύθυνοι/ες μπορούν να υποβάλουν και σεαυτήν την φάση ηλεκτρονικές αιτήσεις για μαθητές/τριες, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ.Φ13α/72370/Δ4/17-6-2021 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., αφού στείλουν υπογεγραμμένη υπεύθυνηδήλωση (την οποία μπορούν να βρουν στα «Χρήσιμα Έγγραφα»), στα Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., προκειμένου να τους δοθεί η συγκεκριμένηδυνατότητα από τους διαχειριστές της εφαρμογής .

2. Για τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια (Π.ΕΠΑ.Λ.), τον Σεπτέμβριο πραγματοποιούνται α)κατ΄ εξαίρεση εγγραφές σε τυχόν κενές θέσεις Π.ΕΠΑ.Λ. πριν την έναρξη των μαθημάτων στοχρονικό διάστημα που ορίζεται στην παρούσα, κατόπιν πρόσκλησης από τα κατά τόπουςΠ.ΕΠΑ.Λ. και β) εκπρόθεσμες εγγραφές σε τυχόν κενές θέσεις, κατόπιν πρόσκλησης από τακατά τόπους Π.ΕΠΑ.Λ., έως επτά (7) ημέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων.Οι αιτήσεις για τις κατ΄ εξαίρεση και εκπρόθεσμες εγγραφές Π.ΕΠΑ.Λ. υποβάλλονταιχειρόγραφα (εκτός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-εγγραφές) στο Π.ΕΠΑ.Λ. προτίμησης,σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 της περιπτ. ΙΒ του άρθρου 9 της υπό στοιχεία72367/ΓΔ4/24-06-2021 (Β΄2675) Υ.Α..

3. α) Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή τύπου Λυκείου, από ΓΕ.Λ. σε ΕΠΑ.Λ., αν έχουνή δη τοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση, εφόσοναποστείλουν/καταθέσουν σχετική Υπεύθυνη δήλωση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείουτοποθέτησης. Ακολούθως, ο /η Δ/ντής/ντρια θα πρέπει να αποστείλει την εν λόγω ΥπεύθυνηΔήλωση στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., προκειμένου να διαγραφεί η αρχική αίτηση απότους διαχειριστές της εφαρμογής στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι/ες ναυποβάλουν νέα αίτηση με την είσοδό τους στην εφαρμογή e-εγγραφές .

β) Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή τύπου Λυκείου, από ΕΠΑ.Λ σε ΓΕ.Λ., αν έχουν ήδητοποθετηθεί σε σχολική μονάδα, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν νέα αίτηση, εφόσοναποστείλουν/καταθέσουν σχετική Υπεύθυνη δήλωση στον/στη Διευθυντή/ντρια του σχολείουτοποθέτησης. Ακολούθως, ο/η Δ/ντής/ντρια θα άρει την οριστικοποίηση της αρχικής τουςαίτησης και εν συνεχεία, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα υποβάλουν νέα αίτηση με την είσοδό τουςστην εφαρμογή e-εγγραφές .

4. Οι μαθητές/τριες που εξετάζονται κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου καιεπιθυμούν αλλαγή τύπου σχολείου μπορούν να διαγράψουν την αίτησή τους και ναυποβάλουν νέα χωρίς να απαιτείται η παραπάνω διαδικασία. 

5. Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή ομάδας προσανατολισμού στα ΓΕ.Λ. πρέπει να5. Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν αλλαγή ομάδας προσανατολισμού στα ΓΕ.Λ. πρέπει νααπευθυνθούν στο σχολείο φοίτησής τους και να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση μέχριτην έναρξη των μαθημάτων. Οι αλλαγές αυτές δεν θα γίνουν μέσω της ηλεκτρονικήςπλατφόρμας e-εγγραφές.

6. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας των κατ’ εξαίρεση εγγραφών, το Π.Σ. myschool θαείναι κλειδωμένο για μετεγγραφές και νέες εγγραφές.

Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων,ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. οφείλουν με την έκδοση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής τουΣεπτεμβρίου να ενημερώσουν άμεσα το Π.Σ. myschool, ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα ηκατανομή των μαθητών/τριών από τις Δ.Δ.Ε. στις σχολικές μονάδες.Για τις μετεγγραφές από ΓΕ.Λ. σε ΓΕ.Λ., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οιΔιευθυντές/ντριες παραλαμβάνουν την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τιςεξετάζουν, αλλά τις καταχωρίζουν στο Π.Σ. myschool, όταν αυτό θα είναι διαθέσιμο.7. Τέλος, παρακαλούνται οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και οιΔιευθυντές/ντριες Δ.Δ.Ε. να εισέρχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην ηλεκτρονικήπλατφόρμα e-εγγραφές (https://e-eggrafes.minedu.gov.gr) και όχι μόνο στο διαχειριστικόπεριβάλλον των Διευθυντών/ντριών, προκειμένου να ενημερώνονται για οτιδήποτε αναρτάταισχετικά από την αρμόδια Διεύθυνση του Υ.ΠΑΙ.Θ. στην πρώτη σελίδα της εφαρμογής. 

Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, φωτογραφικού ή άλλου υλικού χωρίς την έγκριση της σχολικής μονάδας.
Copyright 2017, 2o Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης, email: mail@2epal-kater.pie.sch.gr

MENU