Arrow
Arrow
2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης
Slider

Πρόσκληση κατάθεσης οικονομικής προσφοράς για μετακίνηση στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα: Erasmus+ ΚΑ1‐ Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2019

 

      Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών , σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.  33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α., ΦΕΚ 681 τ.Β΄/06-03-2017, «Εκδρομές-Μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός χώρας», για την πραγματοποίηση μετακίνησης, στην Βαρκελώνη στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1 Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2019 με κωδικό: 2019‐1‐EL01‐KA102‐062320 και τίτλο: «Η χρήση θεραπευτικών κήπων στην πρόληψη και αντιμετώπιση ψυχικών νοσημάτων που μαστίζουν τη σύγχρονη τεχνοκρατούμενη εποχή μας» στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου  2019  και ώρα 12:00. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 13:00.

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 31/01/2020 μέχρι 15/02/2020, με τη συμμετοχή τεσσάρων (04) εκπαιδευτικών και δεκαοχτώ  (18) μαθητών σύνολο είκοσι δύο (22) ατόμων .

Α) Από 31/01/2020 έως 07/02/2020 θα μετακινηθούν τρεις (3) εκπαιδευτικοί και δεκαοχτώ (18) μαθητές, στις 07/02/2020 θα επιστρέψουν δύο (2) εκπαιδευτικοί.

Β) Στις 07/02/2020 θα μετακινηθεί ένας (1) εκπαιδευτικός.

Γ) Στις 15/02/2020 θα επιστρέψουν δύο (2) καθηγητές και δεκαοχτώ (18) μαθητές.

 (οι εκπαιδευτικοί και μαθητές πρέπει να βρίσκονται στην Βαρκελώνη στις 31/01/2020 έως στις 20:00 ώρα Ισπανίας, οι δύο εκπαιδευτικοί που θα αναχωρήσουν στις 07/02/2020 τα εισιτήρια τους να είναι για πτήση απόγευμα έως και 21:00 τα αργότερο από Βαρκελώνη ,ώστε να μπορέσει ο τρίτος εκπαιδευτικός να έχει καλύψει την αναχώρησή τους και στις 15/02/2020 μπορούν να αναχωρήσουν οι υπόλοιποι). Η προσφορά να περιλαμβάνει:

 1. Αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη  για Βαρκελώνη   στις 31/01/2020  και επιστροφή από Βαρκελώνη  στη Θεσσαλονίκη στις  15/02/2020, με βαλίτσα 20 - 25 Kgr για τον καθένα.
 2. Αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη  για Βαρκελώνη   στις 31/01/2020  και επιστροφή από Βαρκελώνη  στη Θεσσαλονίκη στις  07/02/2020, με βαλίτσα 20 - 25 Kgr για τον καθένα.
 3. Αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη  για Βαρκελώνη   στις 07/02/2020  και επιστροφή από Βαρκελώνη  στη Θεσσαλονίκη στις  15/02/2020, με βαλίτσα 20 - 25 Kgr για τον καθένα.

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης , σε κλειστό φάκελο μέχρι την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου  2019  και ώρα 12:00. Μαζί με την προσφορά του,  κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η  τελική συνολική τιμή της προσφοράς και ο επιμερισμός της ανά άτομο.

 • Αξιολόγηση προσφορών: Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:
 1. 1. Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών
 2. 2. Έλεγχος
 3. 3. Αξιολόγηση προσφοράς
 4. 4. Επιλογή αναδόχου

       Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να φέρει μονογραφή από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή και θέτουν εν αμφιβόλω την εγκυρότητά της. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο

β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο.

Προσφορές  που δεν έχουν παραληφθεί εντός της ορισμένης προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.

Επιλογή αναδόχου

        Για  την  αξιολόγηση  των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου. Η  Επιτροπή  έχει  την  αρμοδιότητα  και  ευθύνη  επιλογής  του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή – μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται, στο οποίο αναφέρονται, επίσης,  με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το πρακτικό αυτό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από τον Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (02) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού  επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και  την  εξέταση  τυχόν  ενστάσεων,  γίνεται  η  τελική επιλογή του  ταξιδιωτικού  γραφείου  και  το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής:

 1. i. Το εγκεκριμένο από τον Σύλλογο Διδασκόντων Εκπαιδευτικών αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής
 2. ii. Το συνολικό κόστος της εκδρομής

iii. Το κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής διά του αριθμού των ατόμων)

 1. iv. Οι Γενικοί Όροι συμμετοχής στην εκδρομή.

Οι τιμές κατά άτομο των αεροπορικών εισιτηρίων θα πρέπει να ισχύουν για αγορά μέχρι την Τετάρτη 18  Δεκεμβρίου  2019  , δηλαδή να υπάρχει δέσμευση τιμής μέχρι 18/12/2019 το οποίο θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στην προσφορά που θα κατατεθεί.

Το σχολείο υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του τις προσφορές των τουριστικών γραφείων, τη σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού που υπογράφτηκε, καθώς και τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου  αστικής και επαγγελματικής ευθύνης

                                                                                                                Ο  Διευθυντής

                                                                                                                                        ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, φωτογραφικού ή άλλου υλικού χωρίς την έγκριση της σχολικής μονάδας.
Copyright 2017, 2o Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης, email: mail@2epal-kater.pie.sch.gr

MENU