Arrow
Arrow
2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης
Slider

Πρόσκληση ενδιαφέροντος - Μετακίνηση στην Τουρκία

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης προς ταξιδιωτικά γραφεία για κατάθεση οικονομικής προσφοράς με σκοπό την μετακίνηση εκπαιδευτικών στην Τουρκία στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.               

 

Το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης ζητά κατάθεση ενσφράγιστων προσφορών, σύμφωνα με την 33120/ΓΔ4/28-02-2017 Υ.Α.,ΦΕΚ 681 τ.Β'/06-03-2017, άρθρο 13, για την πραγματοποίηση μετακίνησης στα Άδανα - Τουρκία, στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ στο οποίο συμμετέχει το σχολείο μας.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη της καλύτερης οικονομικά και ποιοτικά προσφοράς ταξιδιωτικού γραφείου. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε προσφορά, έως την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12:00. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα και ώρα 12:30. Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 10/11/2019 έως 16/11/2019, με τη συμμετοχή τεσσάρων (4) εκπαιδευτικών και δύο (2) μαθητών. Η προσφορά να περιλαμβάνει:

  1. Αεροπορικά εισιτήρια - Έξι (6) εισιτήρια από Θεσσαλονίκη για Άδανα-Τουρκία στις 10/11/2019 και έξι (6) εισιτήρια επιστροφής από Άδανα-Τουρκία στη Θεσσαλονίκη στις 16/11/2019. Όλα τα εισιτήρια θα πρέπει να περιλαμβάνουν και αποσκευές (βάρος έως 25 κιλά).
  2. Ταξιδιωτική Ασφάλεια

Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα ταξιδιωτικά γραφεία, που πληρούν τις κατά νόμο προϋποθέσεις για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.

Σύνταξη και υποβολή προσφορών: Οι προσφορές θα υποβληθούν στο 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης, σε κλειστό φάκελο έως την Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 ώρα 12:00. Μαζί με την προσφορά του, κάθε ταξιδιωτικό γραφείο και στον ίδιο φάκελο με αυτήν θα καταθέσει απαραιτήτως και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναγράφεται ότι διαθέτει το ειδικό σήμα λειτουργίας και μάλιστα σε ισχύ. Στην προσφορά υποχρεωτικά θα καταγράφονται, επίσης, η Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, η τελική συνολική τιμή της προσφοράς και ο επιμερισμός της ανά άτομο.

Αξιολόγηση προσφορών:Η αξιολόγηση των προσφορών πραγματοποιείται σε μια φάση που περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

1.Παραλαβή των φακέλων και αποσφράγιση προσφορών

2.Έλεγχος

3.Αξιολόγηση προσφοράς

4.Επιλογή αναδόχου

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να φέρει μονογραφή από τον προσφέροντα. Η προσφορά θα απορρίπτεται κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών, εάν σε αυτήν υπάρχουν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή και θέτουν εν αμφιβόλω την εγκυρότητά της. Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος, μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους με έναν από τους παρακάτω τρόπους: α) προσωπικά ή διά εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στο ενδιαφερόμενο σχολείο. β) με συστημένη ταχυδρομική επιστολή που θα απευθύνεται στο ενδιαφερόμενο σχολείο. Προσφορές που δεν έχουν παραληφθεί εντός της ορισμένης προθεσμίας δεν λαμβάνονται υπόψη και επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν, έστω και αν η καθυστέρηση οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία του ταχυδρομείου, των διανομέων ή των μέσων συγκοινωνίας.

Επιλογή αναδόχου: Για την αξιολόγηση των προσφορών συγκροτείται Επιτροπή, με Πράξη του Διευθυντή του σχολείου. Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και ευθύνη επιλογής του ταξιδιωτικού γραφείου που θα πραγματοποιήσει την εκδρομή-μετακίνηση. Η επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου καταγράφεται στο πρακτικό που συντάσσεται, στο οποίο αναφέρονται, επίσης, με σαφήνεια τα κριτήρια επιλογής. Το πρακτικό αυτό, εφόσον ζητηθεί, κοινοποιείται από τον Διευθυντή του σχολείου σε κάθε συμμετέχοντα ή/και έχοντα νόμιμο δικαίωμα σχετικής ενημέρωσης, ο οποίος μπορεί να υποβάλει ένσταση κατά της επιλογής εντός δύο (02) ημερών από τη σύνταξη του πρακτικού επιλογής. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση τυχόν ενστάσεων, γίνεται η τελική επιλογή του ταξιδιωτικού γραφείου και το σχολείο συντάσσει σύμβαση οργανωμένου ταξιδιού (ιδιωτικό συμφωνητικό), σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, που υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Στη σύμβαση περιλαμβάνονται απαραιτήτως τα εξής: i.Το εγκεκριμένο από τον Σύλλογο Διδασκόντων Εκπαιδευτικών αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής ii. Η προσφερόμενη ασφάλεια iii.Το συνολικό κόστος της εκδρομής iv.Το κόστος ανά άτομο (που θα προκύπτει με διαίρεση του κόστους εκδρομής διά του αριθμού των ατόμων) v. Οι Γενικοί Όροι συμμετοχής στην εκδρομή. Οι τιμές κατά άτομο των αεροπορικών εισιτηρίων θα πρέπει να ισχύουν για αγορά μέχρι την Τετάρτη 14/10/2019, δηλαδή να υπάρχει δέσμευση τιμής μέχρι 14/10/2019. Τονίζεται ότι κατά την αξιολόγηση της προσφοράς θα ληφθούν υπόψιν τόσο οικονομικά όσο και ποιοτικά κριτήρια. Εφόσον ποιοτικά η προσφορά δεν ικανοποιεί την επιτροπή αξιολόγησης ή οικονομικά υπερβαίνει τον διαθέσιμο προϋπολογισμό, αυτή έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την όλη διαδικασία.

Το πρακτορείο που θα επιλεγεί θα ενημερωθεί με τηλεφωνική επικοινωνία.

Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής

Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, φωτογραφικού ή άλλου υλικού χωρίς την έγκριση της σχολικής μονάδας.
Copyright 2017, 2o Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης, email: mail@2epal-kater.pie.sch.gr

MENU