Arrow
Arrow
2ο Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης
Slider

Διαγωνισμός για το κυλικείο του 2ου ΕΠΑΛ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης

προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό

με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη πλειοδότη-τριας μίσθωσης κυλικείου του 2ου ΕΠΑΛ Κατερίνης τον οποίο θα διενεργήσει τριμελής επιτροπή. Καθορίζει τους όρους διαγωνισμού ως εξής:

1. Τόπος και χρόνος του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός για το κυλικείο του 2ου ΕΠΑΛ, που για το σχολικό έτος 2023-2024 απαριθμεί 650 μαθητές και δεν έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα σχολικών γευμάτων θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης στις 06 - 03 - 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Σε περίπτωση αποτυχίας του διαγωνισμού αυτός θα επαναληφθεί στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κατερίνης στις 27 - 03 - 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά νομικά πρόσωπα.

β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας. Δε γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό

α) Όσοι απασχολούνται στο δημόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση.

β) Συνταξιούχοι.

γ) Όσοι έχουν κώλυμα διορισμού στο Δημόσιο σύμφωνα με τα άρθρα 4, (παρ.1,2,3 και 4),5,7,8 & 9 του ν. 3528/2007 ΦΕΚ 26τ.Α’/9.2.07.

δ) Όσοι είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Σχολείου.

3.Δικαιολογητικά συμμετοχής

α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο διαγωνισμό.

β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο, καθαρογραμμένη χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Η προσφορά αυτή δεν θα είναι μικρότερη των τεσσάρων (4) Ευρώ.

γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη σχολική επιτροπή.

δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.

ε) Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος. (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου. (Δεν απαιτείται για δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα)

η) Ποσό εγγύησης 500 (πεντακόσια) Ευρώ .

Η εγγύηση αυτή θα επιστραφεί στον/στην ενδιαφερόμενο/μενη μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού πλην αυτού στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, o οποίος θα πρέπει να καταβάλλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 30% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και θα του επιστραφεί άτοκα μετά τη λήξη της σύμβασης.

Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής

θ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν είναι ανάδοχος εκμετάλλευσης άλλου Κυλικείου δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου (Δεν απαιτείται για δημοτικά νομικά πρόσωπα)

ι) πιστοποιητικό δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας,

ια) πιστοποιητικό του ΕΦΕΤ

ιβ) Ότι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή δημοτικών νομικών προσώπων απαιτείται επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο του εξουσιοδοτημένου να συμμετάσχει στο διαγωνισμό ατόμου. Τα δημοτικά πρόσωπα που συμμετέχουν πρέπει να έχουν τη δυνατότητα λειτουργίας σχολικών κυλικείων εκ του καταστατικού τους.

4.Τρόπος μοριοδότησης

Ι. Κάθε προσφορά πολλαπλασιάζεται επί ένα.

II. Για κάθε χρόνο προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου υπολογίζεται ένα (01) μόριο. Το σύνολο των μορίων λόγω προϋπηρεσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα εννιά (09).

III. Για την πολυτεκνική ιδιότητα υπολογίζονται μόρια ως ακολούθως: -Πολύτεκνος υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: πέντε (05) μόρια -Υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου προερχόμενος από πολυτεκνική οικογένεια: τρία (03) μόρια

IV. Μονογονεϊκή ιδιότητα: τέσσερα (04) μόρια

V. Πιστοποιημένος από τον ΕΦΕΤ υποψήφιος εκμεταλλευτής κυλικείου: επιπλέον ένα (01) μόριο.

VI. Πιστοποιημένος είτε μέσω ΕΟΠΠΕΠ είτε μέσω εναλλακτικών σχημάτων (ΕΣΥΔ): δεκαπέντε (15) μόρια.

5. Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για εννέα (9) χρόνια χωρίς καμία περαιτέρω παράταση.

6. Καταβολή μισθώματος

Η καταβολή του μισθώματος θα γίνεται σε τρεις (3) δόσεις. Η πρώτη δόση στις 30 Νοεμβρίου, η δεύτερη στις 28 Φεβρουαρίου και η τρίτη στις 31 Μαΐου. Θα λαμβάνεται πάντα υπόψη ο αριθμός των φοιτούντων μαθητών κατά το σχολικό έτος που πληρώνονται οι δόσεις. Τυχόν καθυστέρηση στην καταβολή του μισθώματος πέραν των 5 (πέντε) ημερών συνεπάγεται την έκπτωση του μισθωτή χωρίς την υποχρέωση από τον εκμισθωτή για έγγραφη ειδοποίησή του.

7. Ο/Η πλειοδότης-τρια που θα αναλάβει την εκμετάλλευση του κυλικείου θα πρέπει να γνωρίζει ότι:

α) Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κυλικείου ή η παραχώρηση σε άλλο άτομο.

β) Είναι υποχρεωτική η χρησιμοποίηση ταμειακής μηχανής.

γ) Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ-Ο.Α.Ε.Ε.

δ) Για τη λειτουργία του κυλικείου απαιτείται η έκδοση σχετικής αδείας.

ε) Τα προς πώληση προϊόντα είναι αυτά που αναφέρονται και ορίζονται από την Υ1γ/Γ.Π/οικ.81025/27.08.2013(ΦΕΚ2135τ.Β΄/29-08-2013) Υπουργική Απόφαση.

Επίσης να γνωρίζει τον όρο περί απαγόρευσης της προμήθειας, της χρήσης και της διάθεσης από τον ανάδοχο της σύμβασης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.4736/20, καθώς και των προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. (περίπτ.β' παρ. 2 άρθρο 5 Ν.4736/20)

στ) Θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως προς τις υποδείξεις της επιτροπής ελέγχου του κυλικείου και του Δ/ντη-ντριας του σχολείου.

ζ) Είναι υποχρεωμένος να καθαρίζει τον αύλειο χώρο από προϊόντα που πωλούνται στο κυλικείο.

η) Σε περίπτωση που την εκμετάλλευση του κυλικείου αναλάβει ο/η καθαριστής- στρια του σχολείου, απαγορεύεται να καθαρίζει τους χώρους του σχολείου κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κυλικείου. Ο καθαρισμός θα γίνεται μετά το ωράριο λειτουργίας του κυλικείου.

θ) Ο/Η πρώτος-η πλειοδότης-τρια του διαγωνισμού, αναλαμβάνει την  υποχρέωση πληρωμής του κόστους δημοσίευσης της διακήρυξης σε δύο τοπικές εφημερίδες (για μια φορά), προσκομίζοντας την σχετική εξοφλητική απόδειξη κατά την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου.

Οι παραπάνω όροι είναι υποχρεωτικοί. Η παράβαση ενός και μόνο όρου από το/τη μισθωτή-τρια θα έχει ως συνέπεια την καταγγελία της σύμβασης.

8. Η Σχολική Επιτροπή έχει το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το διαγωνισμό, εφόσον κρίνει τις προσφορές απαράδεκτες ή για οποιοδήποτε λόγο κρίνει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού ασύμφορο.

Με ευθύνη του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής περίληψη της διακήρυξης θα σταλεί για δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες και θα τοποθετηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου.

Κατερίνη 01-02-2024


Ο Πρόεδρος της Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Κατερίνης
Κοκαβίδης Γεώργιος

Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας, φωτογραφικού ή άλλου υλικού χωρίς την έγκριση της σχολικής μονάδας.
Copyright 2017, 2o Επαγγελματικό Λύκειο Κατερίνης, email: mail@2epal-kater.pie.sch.gr

MENU